KHOA NÔNG NGHIỆP

Trưởng khoa: Ks Nguyễn Thị Duyên

Email: nguyenduyen0665@gmail.com

 

1. Tổ bộ môn Khoa học cây trồng:

 
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Email: ngoclinh.20bil@gmail.com

Giáo viên: Phạm Thị Nguyệt Hà

Email: nguyetha@gmail.com

Giáo viên: Nguyễn Thị Sang

Email: nguyensang@gmail.com

 

2. Tổ bộ môn chăn nuôi:
Giáo viên: Trịnh Quốc Tụ

Email: trinhquoctu@gmail.com

Giáo viên: Hà Thị Mai

Email: hamai@gmail.com

Bài Viết Liên Quan